Национальная
библиотека
Беларуси
Виртуальная
справочная служба
"Спроси библиотекаря"
Знание бывает двух видов.
Мы сами знаем предмет—
или же знаем, где найти
о нем сведения.
Самюэл Джонсон
главная
о службе
регистрация
архив выполненных
вопросов

личный архив
задать вопрос
виртуальные
справочные службы


Архив вопросов
Поиск в архиве
по тексту вопроса/ответа
по номеру вопроса
по дате вопроса от     до    
в рубрике:

По Вашему запросу найдено 19495 вопроса(ов)
Страницы:  3899 3898 3897 3896 3895 » 1
  19492.Алла (Беларусь) Прочее
25.05.2017 [14:39]
Здравствуйте! У вас в фонде есть книги: 1.Перспективы создания лекарственных средств с использованием биотехнологии : Тез. докл. всесоюз. конф., Москва, 20-21 нояб. 1985 г.. - М. : [Б. и.], 1985. - 156 с.
2.Проблемы и пути дальнейшего совершенствования физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства : Материалы І-й респ. науч.-практ. конф. (4-5 апр. 1980 г., г. Минск) / Редкол.: М.Ф.Лунин и др.. - Мн. : Полымя, 1983. - 78, [1] с.Среди авторов есть Н.Е.Савченко. Просим описать статьи этого автора.
Никандров, В. Н. Значение гемостазиологического аспекта для биотехнологии тромболитических препаратов / В. Н. Никандров, Н. Е. Савченко, В. И. Вотяков // Перспективы создания лекарственных средств с использованием биотехнологии : тез. докл. всесоюз. конф., Москва, 20–21 нояб. 1985 г. / М-во мед. пром-сти [и др.]. – М., 1985. – С. 106–107.

Савченко, Н. Е. Участие органов здравоохранения республики во внедрении физкультурно-оздоровительных мероприятий в повседневный быт советских людей / Н. Е. Савченко // Проблемы и пути дальнейшего совершенствования физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства : материалы І-й респ. науч.-практ. конф., Минск, 4–5 апр. 1980 г. / Белорус. респ. совет проф. союзов ЦК ЛКСМ Белоруссии [и др.] ; редкол.: М. Ф. Лунин [и др.]. – Минск, 1983. – С. 18–20.
  19491.Мария (Брест, Беларусь) Культура. Культурология
24.05.2017 [17:09]
Здравствуйте! Ищу литературу для написания работы на тему "Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций".
Здравствуйте! Предлагаем для изучения:

Веткаўскі музей народнай творчасці / склад.: Г. Р. Нячаева [і інш.]. – 3-е выд. – Мінск : Беларусь, 2001. – 119 с.
Шифр НББ:1БА236260К

Веткаўскі музей стараабрадніцтва і беларускіх традыцый імя Ф. Р. Шклярава. – Рэжым доступу: http://vetka-museum.by/. – Дата доступу: 24.05.2017.

Галоўка, С. Мастацтва даўніны глыбокай…: музей стараабрадніцтва і беларускіх традыцый у Ветцы вабіць унікальнай экспазіцыяй / С. Галоўка // Беларус. думка. – 2016. – № 12. – С. 38–45.
Шифр НББ: 3ОК235

Дожина, Н. И. Музыкальная традиция ветковских староверов / Н. И. Дожина // Музычная культура Беларусі: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы навук. канф., Мір, 31 мая 2008 г. / Нац. аркестр сімфан. і эстрад. музыкі Рэсп. Беларусь ; склад. В. У. Дадзіёмава. – [Б. м.], 2008. – С. 19–25. 
Шифр НББ: 1Н//101286(039)

Лапацін, Г. І. «Пад сваю кароўку саджуся…». Жывёлагадоўчыя замовы са збору Веткаўскага музея стараабрадніцтва і беларускіх традыцый імя Ф. Р. Шклярава / Г. І. Лапацін // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі) : зб. навук. пр. X Міжнар. навук. канф., Мінск, 29 крас. – 1 мая 2016 г. / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтва ; рэдкал.: В. Р. Языковіч (старш.) [і інш.]. – Мінск, 2016. – С. 68–71.
Шифр НББ: 1Н//574995К(039)

Нечаева, Г. Г. Живая ветка древней культуры / Г. Нечаева, П. Цалко // Гос. контроль: анализ, практика, коммент. – 2015. – № 4. – С. 84–89.
Беседа с директором Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Г. Шклярова и директором филиала Ветковского музея народного творчества в Гомеле.
Шифр НББ: 3Н//2274

Публікацыі супрацоўнікаў музея [Электронны рэсурс] // Веткаўскі музей стараабрадных і беларускіх традыцый імя Ф. Р. Шклярава. – Рэжым доступу: http://vetka-museum.by/publikatsyi-supratso-nika.html. – Дата доступу: 24.05.2017.

Раманава, Л. Д. «Дзе нарадзіліся і выхаваны жыць па-Божы…»: з вопыту этнакультурнага выхавання ў Веткаўскім музеі народнай творчасці імя Ф. Р. Шклярава / Л. Д. Раманава // Скарына і наш час : матэрыялы V Міжнар. навук. канф., Гомель, 14–15 кастр. 2011 г. / Гомел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель, 2011. – С. 23–27.
Шифр НББ: 1Н//314221К(039)
 
Скідан, А. Убачыць на ўласныя вочы / А. Скідан // Наша вера. – 2014. – № 2. – С. 52–54.
Пра прэзентацыю выставачнага праекта Веткаўскага музея стараабрадніцтва і беларускіх традыцый імя Ф. Р. Шклярава сумесна з Чачэрскім гісторыка-этнаграфічным музеем «Бог сялянскі хрысціянскі», прысвечаную іканапіснай традыцыі рэгіёна.
Шифр НББ: 3ОК7327

Ященко, О. Г. Этнокультурные традиции ветковчан в начале XXI века / О. Г. Ященко // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 25–26 крас. 2013 г. : у 5 ч. / НАН Беларусі ; уклад. Ю. В. Пацюпа ; рэдкал.: А. І. Лакотка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2013. – Ч. 4 : Праблемы этналогіі, антрапалогіі, фалькларыстыкі і славістыкі. – С. 124–129.
Шифр НББ: 1Н//459827(039)
  19490.Radmil (Витебск, Беларусь) История. Этнография
24.05.2017 [17:05]
Добры дзень! Патрэбен спіс крыніц пра Ульскую бітву, пажадана навуковых крыніц. Дзякуй!
Добры дзень. Прапануем для вывучэння:

Александров, Д. Н. Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в XII–XVI веках / Д. Н. Александров, Д. М. Володихин. – М. : Аванта+, 1994. – 134 с.
Шифр НББ: 1БА42605

Грыцкевіч, А. Бітва каля Улы : матэрыялы да ўрокаў / А. Грыцкевіч // Беларус. гіст. часоп. – 1994. – № 3. – С. 91–92.
Шифр НББ: 3ОК6078

Дзярновіч, А. І. Паэма Мацея Стрыйкоўскага «Бітва пад Улай» (1564 г.): мастацкія вобразы і гістарычныя звесткі / А. І. Дзярновіч // Беларус. гіст. часоп. – 2014. – № 4. – С. 13–21.
Шифр НББ: 3ОК6078

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. «Калі паўстане супраць мяне войска, не збаіцца сэрца маё»: памінальная малітва на палях Чашніцкай бітвы / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Наша вера. – 2014. – № 3. – С. 36–41.
Шифр НББ: 3ОК7327

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Ульская бітва 1564 г. у помніках лацінамоўнай літаратуры Вялікага Княства Літоўскага / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Беларус. гіст. агляд. – 2013. – Т. 20, сш. 1/2. – С. 14–42.
Шифр НББ: 3ОК6672

Рагаўскене, Р. Крыніцы па бітве на Уле 1564 г. / Р. Рагаўскене // ARCHE. Пачатак. – 2012. – № 6. – С. 187–210.
Шифр НББ: 3ОК8122 

Чаропка, В. Геркулес, Руды і Пярун: Радзівілы-пераможцы / В. Чаропка. – Мінск : Харвест, 2014. – 319 с.
Пра Ульскую бітву гл. «Поле славы» на стар. 116–123.
Шифр НББ: 1Н//455994(039)

Янушкевич, А. Неожиданная победа: Ульская битва 1564 г. / А. Янушкевич // Ливонская война 1558–1570 гг. и Великое княжество Литовское / А. Янушкевич. – Минск, 2013. – С. 80–95.
Также см. ключевые слова «Ула» и «Ула река» в Географическом указателе на стр. 361.
Шифр НББ: 1Н//452238(039)

Янушкевіч, А. М. Ула: 26 студзеня 1564 г. : гіст. нарыс / А. М. Янушкевіч. – Мінск : А. М. Вараксін, 2015. – 55 с.
Шифр НББ: 1Н//511534(039)

Янушкевіч, А. М. Ульская бітва 1564 г. і яе гістарычнае значэнне / А. М. Янушкевіч // Беларус. гіст. часоп. – 2014. – № 4. – С. 4–12.
Шифр НББ: 3ОК6078
  19489.Людмила (Беларусь) География. Страноведение
24.05.2017 [16:41]
Здравствуйте!
Подскажите список литературы на тему "Правовая система, государственный строй, права этнических масс".
Здравствуйте! Предлагаем для изучения:

Баев, В. Г. Государственный строй как система экономических и политико-правовых отношений: к вопросу о взаимовлиянии экономики и права / В. Г. Баев, А. Н. Марченко // Соврем. право. – 2010. – № 12. – С. 3–7.
Полный текст см. БД elibrary.ru

Губарев, В. И. Конституционная декларация Арабской Республики Египет в переходный период / В. И. Губарев, А. В. Губарева // Рос. юрид. журн. – 2011. – № 6. – С. 74–82.
Полный текст см. БД elibrary.ru

Искевич, И. С. Правовая система России и международная правовая система: вопросы и пути взаимодействия / И. С. Искевич, А. Н. Попов // Вестн. Моск. ун-та МВД России. – 2016. – № 3. – С. 162–165.
Полный текст см. БД elibrary.ru

Карькина, Н. Н. К вопросу о правовом статусе осужденных – представителей этнических групп / Н. Н. Карькина // Человек: преступление и наказание. – 2010. – Т. 1. – С. 127–130.
Полный текст см. БД elibrary.ru

Марченко, М. Н. Правовая система Европейского Союза / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. – М. : Норма, 2015. – 703 с.
Шифр НББ: 1//570557(039)

Правовая система общества: приоритетные направления развития : сб. науч. ст. / Гом. гос. ун-т ; редкол.: И. И. Эсмантович (гл. ред.)  [и др.]. – Гомель : Гомел. гос. ун-т, 2013. – 142 с.
Шифр НББ: 1Н//414452(039)

Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы и перспективы развития : сб. науч. ст. / Гродн. гос. ун-т ; редкол.: С. Е. Чебуранова (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : Гродн. гос. ун-т, 2016. – 339 с.
Шифр НББ: 1Н//613417(039)

Тальников, Д. С. Концепция государственного строя в политико-правовой мысли в первой половине ХХ века / Д. С. Тальников, Д. В. Верба // Юрид. мысль. – 2014. – № 6. – С. 57–61.
Полный текст см. БД elibrary.ru

Ткаченко, В. И. Содержание и соотношение юридических категорий «правовая система» и «система права» / В. И. Ткаченко // Актуал. проблемы права: теория и практика. – 2015. – № 33. – С. 215–222.
Полный текст см. БД elibrary.ru

Федоренко, А. А. В. А. Грингмут о государственном и политичском строе российской империи / А. А. Федоренко // Гуманитар. вестн. Воен. акад. ракет. войск стратег. назначения. – 2016. – № 4. – С. 82–86.
Полный текст см. БД elibrary.ru

Шафигулина, С. Р. Правовая система как социокультурный феномен: факторы влияния и современные тенденции в развитии / С. Р. Шафигулина
// Ист., филос., полит. и юрид. науки, культурология и искусствоведение. Вопр. теории и практики. – 2015. – № 11-2. – С. 212–214.
Полный текст см. БД elibrary.ru
  19488.Алла (Беларусь) Политика. Международные отношения
24.05.2017 [14:47]
Уважаемые коллеги! В книге "Новь белорусского села".- Мн.: Урожай, 1979 есть статья Н.Е.Савченко. Прошу уточнить библиографические данные (название, соавторов, страницы). Спасибо!
Савченко, Н. Е. Здоровье людей – наше богатство / Н. Е. Савченко // Новь белорусского села : сб. ст. – Минск, 1979. – С. 162–170.
Страницы:  3899 3898 3897 3896 3895 » 1
Удаленная работа

© Национальная библиотека Беларуси, 2006